100-lecie Związku Polaków w Belgii                                                                                            100ème anniversaire de l'Union des Polonais de Belgique

wywiady z członkiniami i członkami tej organizacji przez  Dom Spotkań z Historią z Warszawy                                                                                  entretiens avec des membres de cette organisation par la History Meeting House de Varsovie

Capture d’écran 2023-12-08 201017


Z okazji rocznicy 100-lecia powstania Związku Polaków w Belgii, Dom Spotkań z Historią – na zaproszenie Ambasady RP w Brukseli – zrealizował sześć wywiadów z członkiniami i członkami tej organizacji. Wywiady, nagrane przez telewizję polonijną PePeTV, tworzą barwną opowieść o początkach polskiej emigracji górniczej w Belgii, prezentują ciekawy socjologicznie i kulturowo obraz integracji polskich emigrantów w tym kraju.

A l'occasion du 100ème anniversaire de la création de l'Union des Polonais en Belgique, la Maison des Rencontres avec l'Histoire à Varsovie - à l'invitation de l'Ambassade de Pologne à Bruxelles - a réalisé six entretiens avec des membres de cette organisation. Les interviews, enregistrées par la chaîne de télévision polonaise PePeTV, créent une histoire colorée sur les débuts de l'émigration minière polonaise en Belgique, présentant un tableau sociologiquement et culturellement intéressant de l'intégration des émigrés polonais dans ce pays.

Zdjęcie ze zbiorów Ambasady RP w Brukseli

 Kozłowski Aleksander urodzony w Belgii w 1947 r , opowiada życie swoich rodziców na obczyźnie ,swoje polonijne życie rodzinne, życie Polaków , w „le Centre” okręg La Louvière-Binche w Belgii.  Zdjęcie ze zbiorów Ambasady RP w Brukseli
Kozłowski Aleksander, né en Belgique en 1947, raconte la vie de ses parents ici à l'étranger, sa vie de famille polonaise, la vie des Polonais, dans "le Centre", la région de La Louvière-Binche en Belgique. Photo de la collection de l'Ambassade de la République de Pologne à Bruxelles

Na terenach dzisiejszej Belgii Polacy osiedlili się już w XIX wieku, emigrując z ojczyzny po upadku powstania styczniowego i listopadowego. Życzliwe przyjęcie ze strony Belgów oraz łatwy dostęp do pracy sprawiły, że przez kolejne lata do Belgii napływały liczne fale emigracji. Po I wojnie światowej kraj rozbudowywał intensywnie swój przemysł i kopalnie, a emigrujący Polacy podejmowali pracę przede wszystkim w górnictwie.
Les Polonais se sont installés dans ce qui est aujourd'hui la Belgique au XIXe siècle, émigrant de leur pays d'origine après l'échec des soulèvements de janvier et de novembre. L'accueil chaleureux des Belges et la facilité d'accès au travail ont entraîné de nombreuses vagues d'émigration vers la Belgique au cours des années suivantes. Après la Première Guerre mondiale, le pays a développé intensivement son industrie et ses mines, et les Polonais émigrés ont commencé à travailler principalement dans le secteur minier.
PLC TEREFENKO komitet ZPB carnières 1945 - Copie.jpg

L'Union des Polonais de Belgique: la section de Carnières-Chapelle-Morlanwelz-Péronnes lez Binche en 1945-1946; le n°1:Leon CZAK, un des fondateurs de MILLENNIUM Comblain la Tour,le n°7 Jozef CZAJKOWSKI de Péronnes Charbonnage, le père de Gertrude  CZAJKOWSKI épouse de Jules DOMINIANCZYK, le célèbre accordéonniste ( collection Marian Terefenko ), 

Numériser0009    

Elouges près de Mons en 1951 ( collection DUSZAK )
W tamtym czasie powstało na terenie Belgii wiele organizacji polonijnych nastawionych na podtrzymanie polskiej kultury, tradycji i znajomości ojczystego języka. W celu koordynacji ich działań w 1923 roku powstał Związek Polaków w Belgii – organizacja o charakterze parasolowym.
À cette époque, de nombreuses organisations polonaises étaient créées en Belgique dans le but de maintenir la culture, les traditions et la connaissance de la langue maternelle polonaises. Afin de coordonner leurs activités, l'Union des Polonais de Belgique a été créée en 1923 - une organisation faîtière.

Założycielami Związku byli przede wszystkim polscy górnicy osiadli w Limburgii oraz okolicach Charleroi, Liège, Mons. Po II wojnie światowej organizacja liczyła około 7 tys. członków i posiadała liczne oddziały, m.in. w Brukseli, w Heusden-Zolder, Houthalen, Genk, Mons i Maasmechelen.
Les fondateurs de l'Association étaient principalement des mineurs polonais installés dans le Limbourg et aux environs de Charleroi, Liège, Mons. Après la Seconde Guerre mondiale, l'organisation comptait environ 7 000 personnes. membres et avait de nombreuses succursales, notamment: à Bruxelles, à Heusden-Zolder, Houthalen, Genk, Mons et Maasmechelen.

Związek Polaków w Belgii od początku był organizatorem i koordynatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i narodowym. Dbał także o rozwój edukacji polonijnej na terenie Belgii, dotując działalność polskich szkół, zakup podręczników i pomocy szkolnych. Organizacja wydawała własne czasopisma polonijne i była zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz uchodźców czy osób starszych, organizowała kolonie dla dzieci i młodzieży.

Depuis ses débuts, l'Union des Polonais de Belgique est l'organisatrice et la coordinatrice de nombreux événements culturels et nationaux. Elle s'est également occupé du développement de l'éducation polonaise en Belgique, en subventionnant les activités des écoles polonaises et l'achat de manuels et de fournitures scolaires. L'organisation publiait ses propres magazines polonais, s'impliquait dans des activités caritatives en faveur des réfugiés et des personnes âgées et organisait des camps d'été pour les enfants et les jeunes.

Miejscem spotkań Polonii stał się Dom Polski „Polonez” w Beringen, gdzie do dziś mieści się siedziba Związku. To tutaj przez lata organizowano liczne spotkania z artystami, koncerty, konkursy i zabawy polonijne.
La Maison Polonaise "Polonez" à Beringen est devenue le lieu de rencontre de la diaspora polonaise, où se trouve toujours le siège de l'Association. C'est ici que de nombreuses rencontres avec des artistes, concerts, concours et des bals polonais ont été organisés au fil des années.


Związek Polaków w Belgii pozostaje organizacją czynnie działającą i zaangażowaną w życie emigracyjne belgijskiej Polonii. Jej członkowie od lat sprawują opiekę nad Polskim Cmentarzem Wojennym w Lommel i wspólnie z miastem Lommel i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli organizują na nim uroczyste obchody wyzwolenia miasta przez armię generała Stanisława Maczka. Obecnie największą troską członków organizacji jest zapewnienie ciągłości działania Związku przez kolejne pokolenia.
L'Union des Polonais de Belgique reste une organisation active impliquée dans la vie d'émigration de la communauté polonaise belge. Ses membres s'occupent depuis des années du cimetière militaire polonais de Lommel et organisent, en collaboration avec la ville de Lommel et l'ambassade de la République de Pologne à Bruxelles, les cérémonies de libération de la ville par l'armée du général Stanisław. Maczek.
Actuellement, la plus grande préoccupation des membres de l'organisation est d'assurer la continuité des activités de l'Association pour les générations futures.

Nagrania z członkiniami i członkami Związku Polaków z Belgii niebawem będą dostępne w naszej Czytelni w Domu Spotkań z Historią.

Les enregistrements avec les membres de l'Union des Polonais de Belgique seront bientôt disponibles dans notre salle de lecture de  la Maison de Rencontre avec l'Histoire à Varsovie.