épiphanie - Copie 

PO KOLENDZIE

Na drzwiach K+M+B

To popularny błąd

Ze świętem Objawienia Pańskiego, znanemu powszechnie jako święto Trzech Króli, wiążą się liczne tradycje. Jedną z nich jest pisanie na drzwiach skrótu „K+M+B" z dodanym rokiem. Nie wszyscy jednak wiedzą, co ten skrót tak naprawdę oznacza, ani co w rzeczywistości powinno pisać się na drzwiach.

K+M+B: co to znaczy?

Według powszechnej tradycji, 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli, katolicy w Polsce i wielu innych miejscach całego świata po powrocie ze mszy okadzają swój dom i piszą poświęconą kredą na drzwiach wejściowych: „K+M+B" z bieżącym rokiem.

Na drzwiach „K+M+B"?

„K+M+B" – większość z nas myśli, że forma ta nawiązuje do trzech mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy przybyli ze wschodu, aby oddać pokłon narodzonemu Chrystusowi. Imiona te jednak nie mają żadnego potwierdzenia w Ewangelii – legenda o nich powstała dopiero w IX wieku w średniowieczu.  Dla ewangelistów w ogóle były to postacie dość kontrowersyjne. Dlaczego? Wspomina bowiem o nich tylko Mateusz – nie podaje jednak ich imion, ani nie nazywa królami, lecz mędrcami.

Święto Trzech Króli: skąd się wzięło to święto

Jakie tradycje są z nim związane?

Zgodnie z pierwotną tradycją na drzwiach zamiast lister „K+M+B" powinny pojawiać się „C+M+B", co jest skrótem łacińskiej sentencji: Christus Mansionem Benedicat, czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom", a więc prośbą o błogosławieństwo. Trzeba wiedzieć także, że znaki pomiędzy literami nie są plusami, a krzyżykami oznaczającymi właśnie błogosławieństwo. Całość powinna więc powinna wyglądać tak: „C†M†B 2020”. 

Istnieje także druga interpretacja. Według Świętego Antoniego skrót „C, M i B" oznacza Christus Multorum Benefactor, czyli „Chrystus dobroczyńcą".

Skąd bierze się ta popularna pomyłka? Gdy legenda o Trzech Królach zyskała na popularności, ludzie szybko zaczęli utożsamiać litery „C, M i B" właśnie z imionami króli. To jednak błąd, o czym duchowni przypominają często na mszach.

Bodaj we wszystkich katolickich domach dzieci ustawiające bożonarodzeniową szopkę dowiadują się, że królów przybyłych ze wschodu do nowonarodzonego Dzieciątka Jezus było trzech, a imiona ich brzmią Kacper, Melchior i Baltazar. W rzeczywistości w mateuszowej narracji nie poznajemy ich imion, nie wiemy również ilu ich było.

Imiona Kacper, Melchior i Baltazar pochodzą z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa.

 

Sami „królowie” w ewangelii określeni są greckim słowem magoi, czyli magowie. Jak podaje francuski jezuita Xavier Léon-Dufour, byli to mędrcy pochodzenia nieżydowskiego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ewangeliczni Magowie byli również monarchami – we wschodnich państwach powszechna była praktyka rządów teokratycznych, a – jak podawał Herodot – magowie na wschodzie byli szczepem, swoistą kastą, poświęcającą się sprawom kultu, jak również uchodzili za najwyższy autorytet w sprawach wyjaśnień zjawisk astrologicznych.

 

Z kolei zdaniem Giuseppe Ricciottiego magowie byli wyznawcami Zaratustry, którzy oczekiwali przyjścia saushyanta („pomocnika-zbawcy”), mającego ostatecznie zwyciężyć Zło (doktryna ta jest ściśle dualistyczna, mówi o odwiecznej walce Dobra ze Złem). Magowie zainspirowani tajemniczą gwiazdą przywędrowali za nią aż do Palestyny, a wreszcie dotarli do Betlejem. Możemy sobie jedynie wyobrazić ich zdziwienie, gdy oczekiwanym Mesjaszem okazał się być urodzony w skrajnej biedzie Jezus. Uznając jednak Jego nadzwyczajną tożsamość złożyli Mu zgodnie ze wschodnim ceremoniałem złoto, kadzidło i mirrę.

BREUGHEL

PIETER BRUEGHEL II (BRUXELLES 1564-1637/8)
L'Adoration des Mages
signé et daté 'P.BREVGHEL 1633' (en bas à gauche)
Huile sur panneau
39 x 59 cm.

 

PO KOLEDZIE

KOPERTA

En France, séparation de l'Eglise et de l'Etat: les curés polonais ni tout autre, ne sont pas payés par l'Etat. Et donc l'enveloppe est bienvenue dans la main du curé polonais.

We Francji rozdział Kościoła od państwa: polscy księża lub jakikolwiek inny ks nie są placone przes państwo.

I tam, tak koperta jest mile widziana w ręce polskiego proboszcza. 

Ce n'est pas le cas en Belgique, où depuis les accords de 1947 jusque 2017, les curés des paroisses d'étrangers reconnues comme paroisse: 35 paroisses polonaises; mais aussi les grecques, ukrainiennes, italiens, espagnoles,  etc...) sont et ont été payés chaque mois par l'Etat ainsi que leur pension de retraite à vie . Cela continue ainsi pour les curés polonais connus .Les nouveaux prêtres arrivés récemment ne sont plus sur le même statut. D'ailleurs, l' appelation  "Mission Catholique Polonaise" n'est plus utilisée ainsi que celle de " recteur"  qui devient " coordinateur"

Nie dzieje się tak w Belgii, gdzie od umów z 1947 r. do 2017 r. proboszczowie cudzoziemców, uznani za parafię: 35 polskich parafii; ale także greckie, ukraińskie, włoskie, hiszpańskie ... są ; są wypłacane co miesiąc przez państwo, a także dożywotnią emeryturę. Dotyczy to znanych polskich księży.

Ci którzy niedawno przybyli, nie mają już tego samego statusu. Poza tym nazwa „polska misja katolicka” nie jest już używana, i  nazwa „rektor” nie jest już używana, tylko teraz „koordynator” ( DUSZPASTERSTWO POLAKÓW W BELGII : ks  Damian KOPYTTO,  Koordynator duszpasterstwa 02/538.30.87 rue Jourdan 80 1060 Bruksela)

Il fut un temps quand nous étions petits où le curé polonais passait dès la fin décembre dans toutes, toutes les maisons chez les Polonais de la région du Centre . Il s'informait; on lui montrait où habitaient des Polonais; il y allait.

Był czas, kiedy byliśmy mali, gdy polski proboszcz odwiedził wszystkie domy z Polakami w regionie środkowym od końca grudnia. Pytał; pokazali mu, gdzie mieszkają Polacy; jechał tam.

Croyants, fidèles, moins assidus et donc aussi chez ceux qui n'allaient pas à la messe.                                                                                                  Il était le bienvenu chez tout le monde et cette visite annuelle plaisait à tous.

Wierzący, wierni, niepraktykujące i raz w roku też wśród tych, którzy nie chodzili na mszę. Wszyscy byli mile widziani, a ta coroczna wizyta podobała się wszystkim.

 

Et puis est venu au milieu des années 50, le temps de l'anti communisme obsessionnel où ceux qui n'allaient pas à la messe polonaise étaient exclus de tout et on ne leur parlait plus.Tout ce qui n'était pas soumis, était , sans distinction, catalogué arbitrairement de communiste et le curé polonais ne passait plus qu'auprès de ses fidèles.

A potem nadeszła w połowie lat pięćdziesiątych, czas obsesyjnego antykomunizmu, kiedy ci, którzy nie chodzili na polską mszę, byli wykluczeni ze wszystkiego i  się nie rozmawiało z nimi dłużej. Wszyscy którzy nie zostali poddani,  zostali bez żadnego rozróżnienia skatalogowane arbitralnie jako komunisci, i polski proboszcz szedł tylko na swoich wiernych.

Finalement aujourd'hui,dans le Centre, il faut prendre rendez-vous par téléphone 064 36 92 79 pour espérer la visite à domicile du prêtre polonais. Il n'ira marquer chez eux, le dessus de la porte d'entrée que chez sa petite douzaine de paroissiens de la région du Centre. Non pas chez tous les autres et, car c'est pathétique, trois générations plus tard, ces infidèles seront encore appelés " communistes", un régime politique que nous, ni même nos parents , nos grands parents encore moins les Westphaliens des années 20, n'ont jamais... jamais connu, ni ici, ni en Pologne, ni en Westphalie, avant la 2e guerre mondiale et après la 2e guerre mondiale.

Wreszcie dzisiaj w regionie " le Centre " należy umówić się telefonicznie na numer 064 36 92 79, aby mieć nadzieję na wizytę polskiego księdza. Na szczycie drzwi frontowych zaznaczy tylko u swoich  parafian w regionie, w ich domu. Nie u wszystkich innych, a ponieważ jest to żałosne, trzy pokolenia później, ci niewierni nadal będą nazywani „komunistami”, reżimem politycznym, który my, a nawet nasi rodzice, nasi dziadkowie,a jeszcze mniej Westfaliaki z lat dwudziestych, nigdy… nigdy nie widzili, nigdy nie przeżyli, ani tutaj, ani w Polsce, ani w Westfalii, przed drugą wojną światową i po drugiej wojnie światowej.

Vous pouvez , le savez-vous, vous même écrire C+M+B+2020 ou comme avant K+M+B+2020, à la craie au-dessus de votre porte. Cela se pratique couramment en Pologne . La craie ne doit pas être bénite par l 'église ou donnée par le curé de la paroisse afin que les initiales gardent tout le côté liturgique . Entre les lettres ce sont des petites croix, rien d'autre.

 

Czy wiecie , że możecie napisać kredą nad drzwiami C + M + B + 2020 lub jak wcześniej K + M + B + 2020. Zwykle odbywa się to w Polsce. Kreda nie powinna być pobłogosławiona przez kościół ani przekazana przez proboszcza, aby inicjały zachowały cały aspekt liturgiczny Między literami to są małe krzyżyki, nic więcej.

Il nous faut absolument , croyants ou pas croyants, connaître toute la mythologie chrétienne comme la grecque ou celle des Aztèques ou celle de Walt Disney ( Blanche Neige et les sept nains) dans la mesure ou c'est présent dans notre culture . Il faut donc ici, enseigner à tous, à tous, les fondements de la religion chrétienne qui soutiennent l'art qui en découle : la peinture, la sculpture, la musique religieuse, la littérature, le cinéma,la pâtisserie ( galette des Rois ) ... Au risque de rencontrer dans un de nos musées, un Japonais cultuvé, qui nous explique à nous qui regardons la peinture sans comprendre, que 3 rois venus de loin, guidés par une étoile, rendent visite à un Dieu sur Terre et reconnaissent son pouvoir.

Dla nas, wierzących lub niewierzących, absolutnie konieczne jest poznanie całej chrześcijańskiej mitologii, takiej jak grecka, Azteków czy Walta Disneya (Królewna Śnieżka i siedmiu karłów), o ile jest ona obecna w naszej kulturze. Dlatego konieczne jest tutaj nauczanie wszystkich, wszystkich podstaw religii chrześcijańskiej, które wspierają sztukę z niej wytworzoną: malarstwo, rzeźbę, muzykę religijną, literaturę, kino, cukiernictwo (galette des Rois)… ryzyko spotkania w jednym z naszych muzeów kulturowego Japończyka, który nam, patrząc na obraz nie rozumiejąc, tłumaczy, że trzech królów z daleka, wiedzieni gwiazdą, odwiedzają Boga na Ziemi i rozpoznaje jego moc.