XIX ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH "RZESZÓW 2022”

 

Zapraszamy do udziału w XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych ,,Rzeszów 2022” 14 – 19 lipca 2022 r.
W 2019 roku podsumowaliśmy 50-lecie światowych festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie, które stały się największą imprezą polonijną, prezentującą aktywność artystyczną Polonii i Polaków poza granicami kraju.
W bieżącym – 2022 roku – przypada nowe otwarcie tej imprezy, którą chcemy uczcić kolejnym już, XIX Festiwalem. Przypada on jednak na bardzo trudny czas, kiedy reguły dyktuje szerząca się pandemia koronawirusa, z powodu której wszystko jest do końca niepewne, a nasze działania szczególnie utrudnione. Chcemy jednak utrzymać ciągłość tej imprezy, tak przecież ważnej zarówno dla wielu środowisk polonijnych, jak i dla Rzeszowa oraz polskiej publiczności.
Naszym priorytetem jednak, obok spraw artystycznych, będzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników Festiwalu i publiczności. Dlatego też zakładamy jego organizację z mniejszą niż dotąd liczbą zespołów i uczestników. W związku z tym zastrzegamy sobie wyłączne prawo kwalifikacji zespołów na Festiwal, których ostateczna liczba i skład zależeć będzie od nadesłanych zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia organizacyjne skracamy też czas trwania Festiwalu. By uwzględnić dynamicznie zmieniające się uwarunkowania organizacji imprez masowych, skracamy również terminy zgłoszeń i nadsyłania niezbędnych materiałów. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany – z przyczyn od nas niezależnych – zasad organizacyjnych w trakcie przygotowań i organizacji imprezy.
Zapraszając polonijne zespoły do udziału w Festiwalu, przedstawiamy jego założenia programowo-organizacyjne. Oczekując Państwa w Rzeszowie, prosimy o terminowe nadsyłanie kart zgłoszenia oraz niezbędnych materiałów.
Mariusz Grudzień - Dyrektor Festiwalu
Prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Niezbędne informacje w witrynie Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Peut être une image de texte

Nous vous invitons à participer au 19e Festival mondial des groupes folkloriques polonais "Rzeszów 2022" du 14 au 19 juillet 2022.
En 2019, nous avons résumé le 50e anniversaire des festivals mondiaux des groupes folkloriques polonais à Rzeszów, qui sont devenus le plus grand événement polonais, présentant l'activité artistique de la diaspora polonaise et des Polonais à l'étranger.
Cette année - 2022 - est la nouvelle ouverture de cet événement, que nous voulons célébrer avec un autre, le 19e Festival. Cependant, cela arrive à un moment très difficile, lorsque les règles sont dictées par la propagation de la pandémie de coronavirus, à cause de laquelle tout est complètement incertain, et nos actions sont particulièrement difficiles. Cependant, nous voulons maintenir la continuité de cet événement, qui est si important pour de nombreuses communautés polonaises ainsi que pour Rzeszów et le public polonais.
Cependant, notre priorité, outre les questions artistiques, sera avant tout la sécurité des participants au Festival et du public. Par conséquent, nous supposons son organisation avec un plus petit nombre d'équipes et de participants qu'auparavant. Par conséquent, nous nous réservons le droit exclusif de qualifier des groupes pour le Festival, dont le nombre final et la composition dépendront des candidatures soumises. En raison de contraintes organisationnelles, nous réduisons également la durée du Festival. Afin de tenir compte de l'évolution dynamique des conditions d'organisation d'événements de masse, nous raccourcissons également les délais de soumission des documents nécessaires. Nous nous réservons également le droit de modifier - pour des raisons indépendantes de notre volonté - les règles d'organisation lors de la préparation et de l'organisation de l'événement.
En invitant des groupes polonais à participer au Festival, nous présentons son programme et ses hypothèses d'organisation. En vous attendant à Rzeszów, veuillez envoyer vos formulaires de candidature et les documents nécessaires à temps.
Mariusz Grudzień - Directeur du Festival
Président de la branche de Rzeszów de l'association "Communauté polonaise"
Informations nécessaires sur le site Web de la branche de Rzeszów de l'association "Communauté polonaise"
http://wspolnota-polska.rzeszow.pl/
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=19106/