Voice ,un deuxième publication sur le 85e anniversaire de l'Union des Polonais de Belgique

à Millennium Comblain la Tour .

Beaucoup de participants à l'époque, ne sont plus là aujourd'hui et nous ne les oublions pas du tout.

Przedstawiamy drugą publikację z okazji 85. rocznicy powstania Związku Polaków w Belgii

w Millennium Comblain la Tour.

Wielu ówczesnych uczestników nie ma już dziś tutaj i wcale o nich nie zapomnieliśmy.

p104 ZPB 85lat w Belgii Comblain 20.9.2008 page 2

L’Union des Polonais de Belgique fête 85 ans d’existence en 2008

Journée académique à Comblain au centre polonais « Millenium »,le 20 septembre 2008

deuxième partie

La matinée est consacrée à l’accueil des différentes délégations venues du Limbourg,de Charleroi et du Centre.

 

Związek Polaków w Belgii obchodzi w 2008 roku 85-lecie istnienia

Dzień akademicki w Comblain w polskim ośrodku „Millenium”, 20 września 2008

druga część

Poranek poświęcony jest powitaniu różnych delegacji z Limburgii, Charleroi i z regionu " le Centre ".

PLC BRYNDZA COMBLAIN 8

La délégation du Centre: KozŁowski Alexandre,Léon Czak ( qui vient d’être fleuri par la Consule Générale),( który właśnie została zakwitnięta przez Pani  Konsul Generalny ), Fabjańczyk Régine, Terefenko Maryan, MroczkowsFabjańczyk Régine,Terefenko Maryan,Mroczkowska Grazyna

Après le déjeûner très convivial,un cortège s’est rendu à la petite église.Au cours de l’office religieux,le recteur de la Mission Catholique Polonaise a prononcé une historique de l’UPB;il a rappelé les bases de cette association « bóg,honor,ojczyzna »Dieu,l’honneur,la patrie ».

Il a cependant de façon réaliste expliqué que ces principes ne doivent pas empêcher d’être attentif à la Communauté Polonaise toute entière.

Aujourd’hui,cette Communauté est  composée de pratiquants dont le nombre se réduit constamment mais tout autant sinon plus de Polonais qui ne tiennent pas à manifester leur appartenance  philosophique ,qui n’accordent pas à la pratique religieuse l’importance qu’on lui accordait dans les années d’après-guerre jusqu’à rejeter,ne pas fréquenter les Polonais,nombreux, qui ne viennent pas à l’église.

Po bardzo przyjacielskim obiedzie procesja udała się do małego kościoła.W czasie nabożeństwa rektor Polskiej Misji Katolickiej przedstawił historię ZPB, przypomniał podstawy tego stowarzyszenia „bóg,honor,ojczyzna „Boże, cześć , ojczyzna”.

Realistycznie jednak wyjaśnił, że zasady te nie powinny stać na przeszkodzie temu, abyśmy byli uważni na całą Polonię.

Dziś tę Wspólnotę tworzą praktykujący, których liczba stale maleje, ale równie wielu, jeśli nie więcej, Polaków, którzy nie chcą demonstrować swojej przynależności filozoficznej, nie przywiązują praktyki religijnej do rangi, jaką jej nadano. latach powojennych do tego stopnia, że ​​odrzucał i nie wiązał się z licznymi Polakami, którzy nie chodzą do kościoła.

Dans le Limbourg,dans le Nord de la France cette attitude sectaire a fait place à une véritable Union de tous les Polonais (voir à Beringen,voir la Maison de la Polonia dans le Nord).Ce qui a permis de revitaliser la vie communautaire des Polonais.La petite communauté polonaise de Ressaix a ,là-bas, deux exemples qui lui permettrait d’assurer son avenir aujourd’hui sérieusement menacé.Les Polonais du Centre prônent l’ouverture,la convivialité,l’acceptation et le respect des différences .Beaucoup comprennent que c’est élémentaire pour constituer une Communauté Polonaise reconnue dans la société.

Nous aurions aimé que ce message fut entendu au centre Kolbe de Ressaix mais personne n’était présent à Comblain.

W Limburgii na północy Francji ta sekciarska postawa ustąpiła miejsca prawdziwej Unii wszystkich Polaków (Spójrzmy w Beringen, spójrzmy Dom Polonii  we Francji Północney), co umożliwiło ożywienie życia wspólnotowego Polaków. Polska społeczność katolicka w Ressaix ma tam dwa przykłady, które pozwoliłyby jej zapewnić sobie przyszłość, która jest dziś poważnie zagrożona. Polacy z regionu Centre opowiadają się za otwartością, serdecznością, akceptacją i szacunkiem dla odmienności. Wielu rozumie, że to elementarne stanowić polskie społeczeństwo Wspólnota uznana w społeczeństwie.

Chcielibyśmy, aby to przesłanie zostało usłyszane w ośrodku Kolbe w Ressaix, ale w Comblain nie było nikogo z tej parafii

PLC BRYNDZA COMBLAIN 1

Elwira KUCHARSKA,la consule Générale de Pologne en Belgique et Ryszard SZTYLKA,le recteur de la Mission Catholique Polonaise en Belgique

PLC BRYNDZA COMBLAIN 6 - Copie

Wladisław PIETRZAK,le président de l’Union des Polonais de Belgique (ZPB) avec la Consule Générale pendant la séance académique

Le retour à Millennium,a permis d’accueillir la délégation de Liège et beaucoup d’autres personnes n’appartenant pas à une association structurée mais qui souhaitaient cependant participer au jubilé de ZPB. La grande salle était comble pour le dîner, pour entendre à 14h, la cérémonie académique rehaussée par la présence de la Consule Générale de Pologne à Bruxelles et de Bruxelles, seulement Andrzej Pakulski de la  Fundacja Polonia International, de Piotr LADOMIRSKI, le président de PMSZ et de Millennium Comblain. Le président de ZPB PIETRZAK a rappelé le jubilé de 2003. Il a avoué la difficulté de tenir les associations actives mais a donné en exemple les mutations de plusieurs d’entre elles dans un soucis de pérénité.

Powrót do Millennium umożliwił przyjęcie delegacji z Liège oraz wielu innych osób, które nie należały do ​​zorganizowanego stowarzyszenia, a mimo to chciały wziąć udział w jubileuszu ZPB. Duża sala była pełna podczas kolacji, w której można było usłyszeć o godzinie 14:00. , uroczystość akademicką którą uświetniła obecność Konsula Generalnego RP w Brukseli i Brukseli, jedynie Andrzej Pakulski z Fundacji Polonia International, Piotr LADOMIRSKI, prezes PMSZ i Millennium Comblain Prezes ZPB PIETRZAK przypomniał jubileusz 2003 roku. przyznał, że ​​utrzymanie działalności stowarzyszeń jest trudne, ale jako przykład podał zmiany w kilku z nich w imię zrównoważonego rozwoju.

PLC BRYNDZA COMBLAIN 11 - Copie

En fin d’après-midi,un forum a permis a un ensemble de Polonais issus des différentes emigrations de s’exprimer sur leur vie en Belgique, leur fidélité à leur association polonaise locale ou leur besoin d’en intégrer une.

Pod koniec popołudnia odbyło się forum, na którym grupa Polaków z różnych emigracji mogła wyrazić swoje zdanie na temat swojego życia w Belgii, lojalności wobec lokalnego stowarzyszenia polonijnego lub potrzeby przyłączenia się do takiego stowarzyszenia.

PLC BRYNDZA COMBLAIN 10 - Copie

La journée s’est terminée très agréablement dans des discusions sur l’avenir des Communautés Polonaises des vieux bassins industriels à côté de la présence polonaise à Bruxelles,à Anvers.

Dzień zakończył się bardzo przyjemnie dyskusjami na temat przyszłości Wspólnot Polonijnych na starych terenach przemysłowych, przy jednoczesnej obecności Polski w Brukseli i Antwerpii.

DSC00822 - Copie

Léon CZAK,Bryndza Wlodzimierz,KOZLOWSKI Alexandre parlent des Polonais du Centre avec Elwira KUCHARSKA,Consule Générale de Pologne à Bruxelles

On s’est tous convaincu de la nécessité de se prendre en charge soi-même au lieu d’attendre une réelle considération des autorités malgré leur reconnaissance,leur bienveillance et leur sympathie avouées.

C’est assez léger et  insuffisant car l’apport culturel ,pour mieux connaître la Pologne actuelle ,ici, en Belgique,peut se renforcer et permettre de relier les anciens Polonais très nombreux au Limbourg,au Pays de Liège,au Pays Noir,dans le Centre et au Borinage, avec les nouveaux Polonais installés dans la capitale et à Anvers.Oui,on peut se déplacer à Bruxelles mais il serait tellement efficace de décentraliser et de toucher,sensibiliser d’autres Polonais,les anciens Polonais de Belgique.

 

Wszyscy przekonaliśmy się, że powinniśmy zadbać o siebie, zamiast oczekiwać od władz prawdziwego uznania, pomimo ich jawnego uznania, życzliwości i współczucia.

Jest to dość lekkie i niewystarczające, ponieważ wkład kulturalny, aby lepiej poznać obecną Polskę, tutaj, w Belgii, może zostać wzmocniony i umożliwić połączenie bardzo licznych byłych Polaków w Limburgii, w Pays de Liège, w Pays Noir, w Centrum i Borinage, z nowymi Polakami osiedlionymi w stolicy i w Antwerpii.Tak, możemy przenieść się do Brukseli, ale tak skuteczna byłaby decentralizacja i dotarcie, podniesienie świadomości o innych Polakach, byłych Polakach z Belgii.

Navigation des articles

4 réflexions au sujet de “p104 ZPB 85lat w Belgii Comblain 20.9.2008 page 2”

 1. GISÈLE

  Bonjour.
  J’aimerais entrer en contact avec votre communauté car j’ai une amie qui recherche une dame qui pourrait lui apprendre le polonais.
  Puis-je avoir une adresse ou un n° de téléphone où vous contacter? Je vous remercie.

  J’aime

 2. Kiedy bedzie Majówka w tym roku (2009) ?
  A turnusy dla dziedczy ?

  J’aime

 3. PIRSON PIERRE

  Je voudrais savoir où je pourrais apprendre la langue polonaise, c’est important pour moi, car je veux aller vivre en Pologne. Et pas moyen de trouver une école ou des stages pour apprendre la langue. Peu-être pourriez vous me donnez des renseignements.
  Merci à vous,
  Pierre Pirson

  J’aime

 4. Voici nos adresses:
  lespolonaisducentre@hotmail.com
  les Polonais du Centre
  c/o KOZLOWSKI ALEXANDRE
  FABJANCZYK REGINE
  1 rue du Cimetière
  B7120 ESTINNES
  BELGIQUE
  00 32 495 786205

  J’aime

Les commentaires sont fermés.

Rechercher

Widget de texte de colonne latérale

Ceci est un widget de texte. Le widget de texte permet d’ajouter du texte ou des balises HTML à n’importe quelle colonne latérale de votre thème. Vous pouvez l’utiliser pour afficher du texte, des liens, des images, des balises HTML ou une association de ces éléments. Modifiez-les dans la section Widget de l’outil de personnalisation.