Rafal-Siemianowski_1

le 24 novembre 2021 Son Excellence Monsieur Rafał Siemianowski 

commence sa mission de

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès du Royaume de Belgique

Il est né le 25 octobre 1980. Il est diplômé en relations internationales de l'Université de Varsovie et de l'École nationale d'administration publique (KSAP), après quoi il est devenu fonctionnaire.

Il a acquis une expérience supplémentaire, entre autres en stage à l'Ambassade de la République de Pologne à Berne (2002), en tant que stagiaire à la Préfecture du Département d'anglais en France (2005) et à la Commission européenne (Direction générale des relations extérieures, 2009/2010), ainsi que en tant que boursier de la Jan Karski Educational Foundation à la School of Foreign Service de l'Université de Georgetown à Washington (Georgetown Leadership Seminar 2014). En 2019, il a participé au programme ARGO Top Public Executive à l'IESE Business School de Barcelone.

En 2004, il a travaillé pendant plusieurs mois au Bureau du Maréchal de la Voïvodie d'Opolskie, en charge de la coopération transfrontalière dans le cadre de l'Initiative communautaire INTERREG III.

Il a commencé sa carrière dans l'administration gouvernementale, après avoir obtenu son diplôme de la KSAP en 2006, en tant que spécialiste principal à la Chancellerie du Premier ministre.

Puis, fort de l'expérience acquise en tant que conseiller du Chef de Chancellerie du Premier ministre et du chef du Département, il devient directeur adjoint du Secrétariat / Cabinet du Premier ministre en 2009-2012, puis en 2015-2020. Travaillant directement avec les chefs successifs de la Chancellerie du Premier ministre, il était chargé, entre autres, pour soumettre des propositions de solutions et des projets de décisions dans les affaires adressées au Premier ministre et au Chef de la Chancellerie du Premier ministre, répondre aux lettres adressées au Premier ministre et au Chef de la Chancellerie du Premier ministre, et assurer la bonne circulation des documents.

Au cours des années 2012-2015, il a travaillé à l'ambassade de la République de Pologne à Londres, où en tant que conseiller, il était responsable de la coopération scientifique et universitaire (y compris la promotion de la langue polonaise et les soi-disant études polonaises, la coopération avec le communauté des étudiants et scientifiques polonais en Grande-Bretagne) et les questions politiques (politique de la Grande-Bretagne envers l'Afrique, l'Extrême-Orient, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Océanie et l'Arctique).

En 2017-2021, il a été membre du Conseil de l'Agence nationale des échanges académiques.

Dans les années 2020-2021, il a été chef adjoint de la chancellerie du Premier ministre au rang de sous-secrétaire d'État.

Le 24 novembre 2021, il a commencé sa mission en tant qu'ambassadeur de Pologne auprès du Royaume de Belgique.

Il est marié et a une fille.

 

Urodził się 25 października 1980 r. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), po ukończeniu której został urzędnikiem służby cywilnej.

Dodatkowe doświadczenie zdobywał m.in. na praktyce w Ambasadzie RP w Bernie (2002 r.), jako stażysta w Prefekturze Departamentu La Manche we Francji (2005 r.) oraz w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych, 2009/2010 r.), a także jako stypendysta Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego w Szkole Służby Zagranicznej na Georgetown University w Waszyngtonie (Georgetown Leadership Seminar 2014). W 2019 r. uczestniczył w programie ARGO Top Public Executive  w IESE Business School w Barcelonie.

W 2004 r. przez kilka miesięcy pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, odpowiadając za współpracę transgraniczną w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Karierę w administracji rządowej rozpoczął, po ukończeniu KSAP w 2006 r., jako główny specjalista w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie, wykorzystując doświadczenia zdobyte na stanowisku radcy Szefa KPRM i naczelnika Wydziału, został zastępcą dyrektora Sekretariatu/Biura Prezesa Rady Ministrów, którym był w latach 2009-2012, a następnie 2015-2020. Współpracując bezpośrednio z kolejnymi Szefami KPRM odpowiadał m.in. za przedkładanie propozycji rozwiązań i projektów decyzji w sprawach kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM, udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów.

W latach 2012-2015 pracował w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie jako radca odpowiadał za współpracę naukową i akademicką (m.in. promocja języka polskiego i tzw. Polish Studies, współpraca ze środowiskiem polskich studentów i naukowców w Wielkiej Brytanii) oraz sprawy polityczne (polityka Wielkiej Brytanii wobec Afryki, Dalekiego Wschodu, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii oraz Arktyki).

W latach 2017-2021 zasiadał  w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W latach 2020-2021był Zastępcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze podsekretarza stanu.

24 listopada 2021 r. rozpoczął misję jako Ambasador RP w Królestwie Belgii.

Jest żonaty, ma córkę.

 

Rafał Siemianowski - Wikipedia, wolna encyklopedia

Rafał Piotr Siemianowski (ur. 25 października 1980 w Opolu) - polski urzędnik państwowy i dyplomata, w latach 2020-2021 podsekretarz stanu i zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2021 ambasador w Belgii. W 2004 ukończył studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2006 został absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w ramach XIV promocji.

http://wikipedia.org

 

(sources:  Ambasador - Polska w Belgii - Portal Gov.pl   www.gov.pl et wikipedia.org )

Rafał : prononcez Ra fa ouw